TIETOSUOJASELOSTE päivitetty 8/2021

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.
Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

 

Fysioterapeutti Katja Kajas T:mi
puh. 0400 840 560, katja.kajas-juselius@elisanet.fi

 

 

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

 

 

Katja Kajas-Juselius
puh. 0400 840 560, katja.kajas-juselius@elisanet.fi

 

 

3. Rekisterin nimi

 

 

Fysioterapeutti Katja Kajas henkilötietorekisteri

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

 

Henkilötietojen käsittely on tarkoitettu asiakassuhteen hoitamista varten ja sitä käytetään asiakaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun sekä toteutukseen ja rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

 

Rekisteriin voidaan kerätä asiakkaan nimi, yhteystiedot, asema organisaatossa, hoitojakso, maksusitoumustaho, lähetetiedot, hoitokäynteihin liittyvät tiedot (päiväys, kesto, mittaus ja tutkimustulokset, esitiedot) Laskutustiedot.Tietojen eteenpäinluovutusta koskeva lupa tarvittaessa / kirjataan. Yhteydenotot. Lausunnot.

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

 

Hoitoon lähettävätaho, kuntoutuja itse. Tietoja voidaan saada asiakkaan suostumukselle myös asiakkaan edustajalta, puolisolta, huoltajalta.

 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto

 

 

Asiakastietoja ei luovuteta ilman asiakkaan lupaa. Vain lain vaatimat poikkeukset huomioidaan. Lupa joko suullisesti (kirjataan) tai kirjallisesti. Lupa yhteistyöhön ja asiakirjojen lähettämiseen pyydetään rekisteritieto-lomakkeella. Mikäli kuntoutujalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa tuolloin vain hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Henkilötiedot ovat salassapidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Sopimusasiakkaiden kohdalla maksusitoumuksen antaja määrittää palautteen antamisesta ja tämä saatetaan asiakkaan tietoon.

 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

 

Tietoja ei siirretä ilman asiakkaan lupaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

A: Manuaalinen aineisto: säilytys lukitussa kaapissa. Hävitys silppurilla tai polttamalla. Säilytys 120 v. syntymästä tai 12 v. Exituksesta. Säilytysajat perustuvat lakiin.
B: Sähköinen aineisto: tiedot tallennettu palveluntarjoajan ylläpitämään tietokantaan. Tietoverkko sekä laitteisto on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla ja palomuurein ja muin teknisin toimenpitein

 

 

10. Tarkastusoikeus

 

 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilöstörekisteriin tallennetut tiedot siten kuin henkilötietolain 26-28 §:issä on säädetty. Tarkastuspyyntö osoitetaan Katja Kajas- Juseliukselle. Kelan vaativaan kuntoutukseen osallistuvien
tietojen on oltava erikseen poimittavissa Kelan auditoijien nähtäviksi. Salassa pidettävien tietojen tarkastuksen yhteydessä varmistetaan tarkastusoikeutta käyttävän henkilöllisyys. Tarkastuksen kohteena olevat tiedot annetaan pyynnöstä kirjallisesti. Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta ja sitä voi käyttää rajoituksetta.

 

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

 

Asiakkaalla on oikeus virheellisen tai väärän tiedon korjaamiseen. Tiedon korjaa Fysioterapeutti Katja Kajas. Lisätietoja saa osoitteesta www.tietosuoja.fi/1677.htm Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn pyynnöstä siten kuin henkilötietolain 29 §:ssä on säädetty. Tiedon korjaamista pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa. Virheellisen tiedon korjaamista vaadittaessa vaatimus on yksilöitävä. Virheellisen tiedon korjaamista koskeva pyyntö on osoitettava Rekisterinpitäjälle, yhteystieto kohdassa 1. Mahdollisesta tiedon korjaamisesta kieltäytymisestä annetaan kirjallinen todistus.